[Napo Wildlife Center Lodge]

Napo Wildlife Center, Ecuador, July 14, 2008